Chính sách đại lý BUTL

+ Mô hình đại lý của BUTL

+ Hợp đồng nhượng quyền thương mại BUTL

+ Chiết khấu khi là đại lý BUTL

+ Chiết khấu khi giới thiệu tài xế

Tải bộ hồ sơ chi tiết bên dưới đây: