Điều 1. Quy Định Chung

1.1. Chính sách bảo mật thông tin này (sau đây gọi là “Chính Sách Bảo Mật”) được ban hành bởi Công ty Cổ phần Dịch vụ Bạn Uống Tôi Lái, mã số thuế: 0314372721, địa chỉ tại: Số 24 Đường DN7, Phường Tân Hưng Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi là “BUTL”), được áp dụng cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào, bao gồm nhưng không giới hạn bởi: khách hàng (người mua), thương nhân (người bán), tài xế, doanh nghiệp/hợp tác xã vận tải (sau đây gọi là “Người Dùng”) khi truy cập, đăng ký, sử dụng các sản phẩm, dịch vụ, trang thông tin điện tử hoặc ứng dụng BUTL, ứng dụng BUTL Tài Xế, ứng dụng BUTLMerchant của Bạn Uống Tôi Lái (sau đây gọi là “Website/Ứng dụng BUTL”).

1.2. Chính Sách Bảo Mật này được Bạn Uống Tôi Lái công bố tại địa chỉ website: https://butl.vn/ho-tro-privacy-policy/. Chính Sách Bảo Mật này có thể được sửa đổi, bổ sung bởi Bạn Uống Tôi Lái tùy từng thời điểm, Người Dùng cần phải thường xuyên truy cập vào địa chỉ website này để cập nhật những sửa đổi, bổ sung đó.

1.3. Bạn Uống Tôi Lái nhận biết tầm quan trọng của Dữ Liệu Người Dùng mà Người Dùng đã tin tưởng cung cấp cho Bạn Uống Tôi Lái và tin rằng Bạn Uống Tôi Lái có trách nhiệm quản lý, bảo vệ và xử lý Dữ Liệu Người Dùng của mình một cách thích hợp. Chính Sách Bảo Mật này giúp Người Dùng hiểu được cách thức Bạn Uống Tôi Lái thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý Dữ Liệu Người Dùng mà mình đã cung cấp cho Bạn Uống Tôi Lái và/hoặc lưu trữ Dữ Liệu Người Dùng về Người Dùng, cho dù là hiện tại hoặc trong tương lai, cũng như để giúp Người Dùng đưa ra quyết định sáng suốt trước khi cung cấp cho Bạn Uống Tôi Lái bất kỳ Dữ Liệu Người Dùng nào của mình.

1.4. Chính Sách Bảo Mật này liên quan đến việc thu nhập, xử lý, sử dụng, tiết lộ và lưu trữ Dữ Liệu Người Dùng bởi Bạn Uống Tôi Lái và/hoặc các công ty con, đơn vị thành viên, đơn vị phụ thuộc, đơn vị liên kết với Bạn Uống Tôi Lái, người quản lý, đối tác, người lao động, nhân viên hoặc đơn vị tư vấn của Bạn Uống Tôi Lái (sau đây gọi chung “Người Đại Diện”). Dữ Liệu Người Dùng bao gồm các thông tin, dữ liệu về Người Dùng mà Bạn Uống Tôi Lái nắm giữ hoặc thu thập được trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc Người Dùng cung cấp cho Bạn Uống Tôi Lái, hoặc thông tin thu thập được thông qua việc Người Dùng truy cập, đăng ký, cung cấp/sử dụng các sản phẩm, dịch vụ, website/ứng dụng BUTL, hoặc từ nguồn cung cấp thông tin, dữ liệu của Người Dùng phù hợp theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Sự Đồng Ý Và Rút Lại Sự Đồng Ý Cho Phép Thu Thập, Xử Lý, Sử Dụng, Lưu Trữ Dữ Liệu Người Dùng

2.1. Bằng việc truy cập, đăng ký, sử dụng các sản phẩm, dịch vụ, website/ứng dụng BUTL, Người Dùng xác nhận, chấp thuận và đồng ý các quy định tại Chính Sách Bảo Mật này, và theo đây Người Dùng đồng thuận, cho phép Bạn Uống Tôi Lái và/hoặc Người Đại Diện thu thập, xử lý, sử dụng, tiết lộ, lưu trữ Dữ Liệu Người Dùng theo quy định tại Chính Sách Bảo Mật này. Nếu Người Dùng không đồng ý cho phép Bạn Uống Tôi Lái thu thập, xử lý, sử dụng, tiết lộ và lưu trữ Dữ Liệu Người Dùng của mình như quy định trong Chính Sách Bảo Mật này, Người Dùng vui lòng không/ ngừng sử dụng các sản phẩm, dịch vụ, website/ứng dụng của Bạn Uống Tôi Lái.

2.2. Người Dùng có thể rút lại sự đồng ý cho phép Bạn Uống Tôi Lái và/hoặc Người Đại Diện thu thập, xử lý, sử dụng Dữ Liệu Người Dùng hoặc yêu cầu Bạn Uống Tôi Lái và/hoặc Người Đại Diện xóa bỏ Dữ Liệu Người Dùng bằng việc gửi thông báo cho Bạn Uống Tôi Lái về điều này. Trong trường hợp này, Người Dùng lưu ý rằng việc rút lại sự đồng ý sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc thu thập, sử dụng, xử lý trước đó đối với Dữ Liệu Người Dùng trên cơ sở sự chấp thuận của mình, đồng thời Dữ Liệu Người Dùng vẫn sẽ tiếp tục được lưu trữ theo quy định của pháp luật hiện hành. Ngoài ra, khi Người Dùng từ chối cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ, không chính xác các thông tin được yêu cầu hoặc tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý, Bạn Uống Tôi Lái có thể sẽ không cung cấp cho Người Dùng các sản phẩm, dịch vụ đầy đủ và chất lượng theo tuyên bố.

2.3. Người Dùng đồng ý không cung cấp cho Bạn Uống Tôi Lái/Người Đại Diện bất cứ thông tin nào không chính xác hoặc có thể gây hiểu nhầm và Người Dùng đồng ý sẽ thông báo cho Bạn Uống Tôi Lái về bất cứ thông tin nào không chính xác hoặc khi có sự thay đổi thông tin của mình.

2.4. Người Dùng cần biết rằng internet không phải là một hình thức giao tiếp an toàn, và mọi rủi ro liên quan đến việc gửi và nhận thông tin thông qua internet bao gồm rủi ro bị truy cập và can thiệp trái phép bởi các bên thứ ba. Thông tin truyền tải qua internet có thể phải được truyền qua nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ (thậm chí khi người gửi và người nhận cư ngụ trong cùng một quốc gia, vùng lãnh thổ), trong đó có những quốc gia, vùng lãnh thổ nơi pháp luật về bảo mật và bảo vệ dữ liệu không hoàn thiện như pháp luật tại quốc gia, vùng lãnh thổ mà Người Dùng cư trú. Bạn Uống Tôi Lái/Người Đại Diện không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ về bảo mật, an ninh hoặc tính toàn vẹn của Dữ Liệu Người Dùng của Người Dùng khi các dữ liệu này được truyền tải thông qua internet.

Điều 3. Nguyên Tắc Bảo Mật

3.1. Bạn Uống Tôi Lái cam kết tuân thủ các nguyên tắc sau trong quá trình thu thập, xử lý, sử dụng, tiết lộ Dữ Liệu Người Dùng:

a) Thu thập Dữ Liệu Người Dùng cần thiết cho mục đích thu thập tại Chính Sách Bảo Mật này;

b) Dữ Liệu Người Dùng được xử lý một cách hợp pháp, công bằng, minh bạch và phù hợp với quy định pháp luật áp dụng hiện hành.

c) Dữ Liệu Người Dùng được thu thập với mục đích cụ thể, rõ ràng, hợp pháp và sẽ không được xử lý ngoài các mục đích đã nêu tại Chính Sách Bảo Mật này và phù hợp với quy định pháp luật áp dụng hiện hành.

d) Dữ Liệu Người Dùng của được lưu trữ một cách thích hợp và trong phạm vi cần thiết nhằm mục đích xử lý phù hợp với quy định pháp luật áp dụng hiện hành.

e) Áp dụng các biện pháp kỹ thuật và tổ chức phù hợp với quy định pháp luật áp dụng hiện hành nhằm đảm bảo tính an toàn của Dữ Liệu Người Dùng ở mức thích hợp, bao gồm các biện pháp bảo vệ khỏi sự truy cập trái phép hoặc bất hợp pháp Dữ Liệu Người Dùng và sự phá hủy, mất, thiệt hại ngoài ý muốn.

3.2. Ngoài các quy định nêu trên, Bạn Uống Tôi Lái cam kết tuân thủ các nguyên tắc khác được pháp luật quy định về bảo vệ Dữ Liệu Người Dùng, đặc biệt là các quy định liên quan đến quyền của người sở hữu Dữ Liệu Người Dùng.

Điều 4. Phạm Vi Thu Thập Dữ Liệu Người Dùng

Bạn Uống Tôi Lái thu thập Dữ Liệu Người Dùng của Người Dùng từ nhiều nguồn khác nhau được liệt kê dưới đây. Bạn Uống Tôi Lái có thể thu thập, liên kết và kết hợp các Dữ Liệu Người Dùng của Người Dùng, tạo điều kiện tốt nhất cho Người Dùng để cung cấp/sử dụng các sản phẩm, dịch vụ, website/ứng dụng BUTL.

4.1. Thu thập Dữ Liệu Người Dùng khi Người Dùng cung cấp cho Bạn Uống Tôi Lái

a) Tên, số chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu và các thông tin nhận dạng khác;

b) Thông tin liên lạc như: số điện thoại, địa chỉ gửi thư, địa chỉ thư điện tử, số fax; địa thường trú, địa chỉ tạm tú, hoặc địa chỉ cư trú khác, địa chỉ thư điện tử cá nhân, sở thích, thông tin khác liên quan đến các yêu cầu đặc biệt từ Người Dùng.

c) Thông tin như hồ sơ/yêu cầu kê khai, đăng ký từ Bạn Uống Tôi Lái để Người Dùng đủ điều kiện cung cấp/sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Bạn Uống Tôi Lái.

d) Thông tin về thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ như tên chủ thẻ, số thẻ, ngày hết hạn, mã xác thực.

e) Thông tin trao đổi, phản hồi, trả lời giữa Bạn Uống Tôi Lái và Người Dùng khi Người Dùng liên hệ Bạn Uống Tôi Lái qua các kênh: điện thoại, email, văn bản, … hoặc ngược lại (Bạn Uống Tôi Lái liên hệ với Người Dùng).

f) Thông tin liên quan đến mạng xã hội: tùy vào các cài đặt của mạng xã hội mà Người Dùng sử dụng, Bạn Uống Tôi Lái có thể nhận được thông tin (bí danh, hình ảnh, video, bài viết, …) từ các nhà cung cấp mạng xã hội của Người Dùng khi Người Dùng sử dụng tài khoản mạng xã hội để kết nối, tham gia, đăng ký truy cập vào vào website/ứng dụng BUTL.

g) Các thông tin, dữ liệu nhạy cảm theo đặc tính vốn có và nhận biết chung như: quốc tịch, lý lịch tư pháp, dữ liệu sinh trắc học, y tế, giáo dục, tài chính, việc làm … chỉ thu thập thông tin này khi Người Dùng đồng ý hoặc khi Bạn Uống Tôi Lái tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật áp dụng hiện hành liên quan và Chính Sách Bảo Mật này.

h) Các thông tin được Người Dùng đồng ý cung cấp cho Bạn Uống Tôi Lái thông qua thông qua các chương trình, sự kiện mà Người Dùng đồng ý kê khai và cung cấp cho Bạn Uống Tôi Lái/Người Đại Diện.

4.2. Thu thập Dữ Liệu Người Dùng khi Người Dùng sử dụng các sản phẩm, dịch vụ, website/ứng dụng BUTL:

a) Thông tin các giao dịch (thời gian, địa điểm, khoảng cách, hành trình chuyến xe …).

b) Thông tin về thanh toán (số tiền, hình thức, thời gian, … thanh toán).

c) Đánh giá, nhận xét về việc Người Dùng cung cấp/sử dụng dịch vụ.

d) Vị trí của Người Dùng.

e) Thông tin về cấu hình, phần mềm, phần cứng, … thiết bị sử dụng để truy cập vào website/ứng dụng BUTL.

f) Trao đổi, phản hồi giữa Người Dùng và Bạn Uống Tôi Lái, đối tác cung cấp dịch vụ cùng Bạn Uống Tôi Lái trong quá trình sử dụng dịch vụ, truy cập vào website/ứng dụng BUTL.

4.3. Thu thập Dữ Liệu Người Dùng từ nguồn cung cấp thông tin, dữ liệu khác:

Ngoài các nguồn cung cấp Dữ Liệu Người Dùng như quy định tại khoản 4.1 và 4.2 Điều này, Bạn Uống Tôi Lái thu thập Dữ Liệu Người Dùng từ các nguồn khác phù hợp với quy định pháp luật về bảo vệ Dữ Liệu Người Dùng, đặc biệt là các quy định liên quan đến quyền của người sở hữu Dữ Liệu Người Dùng, bao gồm nhưng không giới hạn:

a) Từ bên thứ ba được phép cung cấp, tiết lộ Dữ Liệu Người Dùng của Người Dùng;

b) Từ các nguồn dữ liệu được công khai;

c) Từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

d) Từ các đơn vị thành viên, đơn vị phụ thuộc, đơn vị liên kết, đối tác, nhà cung cấp dịch vụ khác của Bạn Uống Tôi Lái.

4.4. Trong phạm vi pháp luật cho phép, Bạn Uống Tôi Lái có thể ghi âm, ghi hình và giám sát các trao đổi qua phương tiện điện tử giữa Người Dùng và Bạn Uống Tôi Lái để đảm bảo việc tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và quản lý và các chính sách nội bộ của Bạn Uống Tôi Lái cho các mục đích thu thập Dữ Liệu Người Dùng

Điều 5. Mục Đích Thu Thập Dữ Liệu Người Dùng

5.1. Thực hiện cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho Người Dùng:

a) Xử lý các yêu cầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ của Người Dùng.

b) Cung cấp sản phẩm, dịch vụ theo đúng yêu cầu của Người Dùng và duy trì mối quan hệ Người Dùng với Bạn Uống Tôi Lái.

c) Thẩm định tính phù hợp khi Người Dùng đăng ký, cung cấp/sử dụng các sản phẩm, dịch vụ.

d) Phân tích, thống kê, bao gồm cả phân tích hành vi ứng xử và tiểu sử cá nhân.

e) Xác lập, tiếp tục và quản lý quan hệ đối với Người Dùng và tài khoản.

f) Tiến hành nghiên cứu, khảo sát thị trường để cải tiến sản phẩm dịch vụ.

g) Cung cấp cho Người Dùng các chương trình khuyến mại, chương trình Người Dùng thường xuyên.

h) Đề xuất, có được, cung cấp, tạo điều kiện hoặc duy trì các giải pháp, sản phẩm bảo hiểm hoặc tài chính.

i) Bạn Uống Tôi Lái/Đơn vị thành viên giới thiệu đến Người Dùng những sản phẩm, dịch vụ giá trị gia tăng của mình/Đối tác hợp tác của Bạn Uống Tôi Lái.

5.2. Cung cấp chương trình ưu đãi khách hàng thường xuyên cho Người Dùng:

Bạn Uống Tôi Lái sử dụng Dữ Liệu Người Dùng của Người Dùng để (i) cập nhật thông tin về các chính sách, quy định mới của chương trình Người Dùng thường xuyên, (ii) gửi đến Người Dùng các chính sách ưu đãi và khuyến mại cho hội viên, (iii) liên hệ với Người Dùng nhằm giải quyết các yêu cầu từ Người Dùng, (iv) cung cấp sản phẩm, dịch vụ hội viên yêu cầu, (v) quản lý, phân tích và đánh giá dữ liệu thông tin các yêu cầu của hội viên để cung cấp các chính sách phù hợp, (vi) tiếp nhận thông tin, đóng góp, đề nghị và khiếu nại từ hội viên để hoàn thiện chất lượng phục vụ tốt hơn.

5.3. Thực hiện các quy định về kế toán, thuế:

Bạn Uống Tôi Lái thu thập, lưu trữ và sử dụng Dữ Liệu Người Dùng của Người Dùng cho các mục đích doanh nghiệp nội bộ như lưu giữ hồ sơ và tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý về kế toán, hóa đơn bán hàng, thuế theo quy định của pháp luật hiện hành.

5.4. Chăm sóc, hỗ trợ khách hàng:

Bạn Uống Tôi Lái sử dụng Dữ Liệu Người Dùng để cung cấp cho Người Dùng các dịch vụ chăm sóc Người Dùng như sau: (i) tiếp nhận thông tin, góp ý, đề nghị và khiếu nại từ Người Dùng để hoàn thiện chất lượng phục vụ tốt hơn, (ii) liên hệ nhằm giải quyết các yêu cầu từ Người Dùng, (iii) thực hiện phân tích thống kê nhằm phát triển, hoàn thiện các dịch vụ và ưu đãi trên cơ sở thông tin cá nhân và yêu cầu của Người Dùng, và (iv) hỗ trợ Người Dùng nhanh hơn cũng như hoàn thiện nội dung, thiết kế website và ứng dụng BUTL, (v) thực hiện thăm dò về sự hài lòng của Người Dùng nhằm hiểu rõ hơn nhu cầu của Người Dùng, và (vi) giải quyết khiếu nại của Người Dùng.

5.5. Liên hệ với Người Dùng

Bạn Uống Tôi Lái sử dụng Dữ Liệu Người Dùng để liên hệ với Người Dùng qua: email, gọi điện thoại, tin nhắn SMS, bưu chính; hoặc các hình thức thông báo khác nhằm thực hiện việc cung cấp các dịch vụ của Bạn Uống Tôi Lái theo yêu cầu của Người Dùng hoặc trong trường hợp cần thiết.

5.6. Tiếp thị trực tiếp

Vì mục đích tiếp thị cho các sản phẩm, dịch vụ của Bạn Uống Tôi Lái và/hoặc bên thứ ba (bao gồm nhưng không giới hạn: các đối tác hợp tác; đơn vị thành viên, đơn vị phụ thuộc, nhà tài trợ của Bạn Uống Tôi Lái; các đơn vị liên kết, đồng thực hiện) có thể bán, tiếp thị hoặc quảng bá, cho dù các sản phẩm hoặc dịch vụ đó hiện tại hoặc được tạo ra trong tương lai. Bạn Uống Tôi Lái có thể liên lạc tiếp thị đến Người Dùng qua: email, gọi điện thoại, tin nhắn SMS, bưu chính, hoặc các hình thức thông báo khác để Người Dùng nhận được các thông tin tiếp thị.

Nếu Người Dùng muốn hủy đăng ký xử lý Dữ Liệu Người Dùng cho mục đích tiếp thị, Người Dùng có thể gửi thông báo yêu cầu hủy qua liên kết hủy đăng ký nhận thông tin tiếp thị trong email, tin nhắn; từ chối cuộc gọi đến.

5.7. Nghiên cứu phát triển và bảo mật

Bạn Uống Tôi Lái có thể sử dụng Dữ Liệu Người Dùng mà Bạn Uống Tôi Lái thu thập để thử nghiệm, nghiên cứu, phân tích và phát triển sản phẩm, dịch vụ. Điều này cho phép Bạn Uống Tôi Lái hiểu và phân tích nhu cầu và sở thích của Người Dùng, bảo vệ Dữ Liệu Người Dùng của Người Dùng, cải thiện và tăng cường an toàn và bảo mật cho các sản phẩm, dịch vụ, website/ứng dụng BUTL, phát triển các tính năng, sản phẩm, dịch vụ mới và tạo điều kiện cho các giải pháp tài chính, bảo hiểm…

5.8. Đảm bảo an ninh, an toàn và các vấn đề pháp lý

Bạn Uống Tôi Lái sử dụng Dữ Liệu Người Dùng của Người Dùng để bảo vệ an toàn cho Người Dùng và những người khác khi cung cấp/sử dụng dịch vụ bằng cách (i) xác minh, kiểm tra nhận dạng khi yêu cầu và cung cấp/sử dụng dịch vụ, (ii) khi Bạn Uống Tôi Lái được yêu cầu, được tư vấn, đề nghị, đòi hỏi bởi các đơn vị, cá nhân, nhân viên tư vấn pháp lý, tài chính, kế toán, kiểm toán, bảo hiểm, (iii) chia sẻ thông tin nhận dạng và các thông tin liên quan của Người Dùng với cơ quan, người có thẩm quyền của cơ quan nhà nước theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Bạn Uống Tôi Lái sử dụng Dữ Liệu Người Dùng của Người Dùng liên quan đến việc chia, tách, sáp nhập, mua lại, liên doanh, bán tài sản công ty, hợp nhất, tái cấu trúc, tài chính, giao dịch tài sản kinh doanh hoặc mua lại tất cả hoặc một phần hoạt động kinh doanh của Bạn Uống Tôi Lái.

5.9. Cho các mục đích khác

a) Để duy trì và quản lý bất kỳ bản cập nhật phần mềm nào và/hoặc các bản cập nhật khác và sự hỗ trợ có thể được yêu cầu tùy lúc nhằm đảm bảo các sản phẩm, dịch vụ, website/ứng dụng BUTL hoạt động suôn sẻ.

b) Để ngăn chặn hoặc điều tra bất kỳ hoạt động gian lận, phi pháp, thiếu sót hay hành vi sai trái nào, cho dù đã diễn ra hay chưa, có liên quan đến việc Người Dùng sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Bạn Uống Tôi Lái hay không hay bất kỳ vấn đề nào phát sinh từ quan hệ của Người Dùng với Bạn Uống Tôi Lái.

c) Bất kỳ mục đích nào khác mà Bạn Uống Tôi Lái thông báo cho Người Dùng tại thời điểm cần sự cho phép, chấp thuận của Người Dùng hoặc khi Bạn Uống Tôi Lái đã tuân thủ nghiêm ngặt các luật áp dụng hiện hành và Chính Sách Bảo Mật này.

Điều 6. Không Chia Sẻ Dữ Liệu Người Dùng

6.1. Bạn Uống Tôi Lái sẽ không cung cấp, chia sẻ Dữ Liệu Người Dùng của Người Dùng cho bất kỳ bên thứ ba nào, trừ các trường hợp quy định tại khoản 6.2 Điều này.

6.2. Cho việc thực hiện một hay nhiều mục đích thu thập Dữ Liệu Người Dùng nêu tại Chính Sách Bảo Mật này, Bạn Uống Tôi Lái có thể chia sẻ Dữ Liệu Người Dùng trong các trường hợp sau:

a) Các đơn vị thành viên, công ty con, chi nhánh, cá nhân hợp tác của Bạn Uống Tôi Lái liên quan đến thực hiện cung cấp/sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của Bạn Uống Tôi Lái theo yêu cầu của Người Dùng.

b) Các đối tác hợp tác, tiếp thị, đơn vị liên kết liên quan đến thực hiện cung cấp/ sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của đối tác hợp tác, đơn vị liên kết được giới thiệu, hiển thị trên website/ứng dụng BUTL theo yêu cầu của Người Dùng.

c) Các phòng/ban, cán bộ, nhân viên, đại lý của Bạn Uống Tôi Lái bao gồm nhưng không giới hạn: xử lý thanh toán, hỗ trợ, thu hồi nợ, kiểm tra lý lịch, vận hành.

d) Các nhà cung cấp dịch vụ như: nhà cung cấp thiết bị/phần mềm lưu trữ; nhà cung cấp phân tích dữ liệu; tổ chức, đơn vị, cá nhân tư vấn pháp lý; tổ chức, đơn vị kiểm toán, tư vấn tài chính.

e) Tổ chức, đơn vị thực hiện các chương trình, sự kiện có tính liên kết, đồng thực hiện với Bạn Uống Tôi Lái để cung cấp sản phẩm, dịch vụ, các chương trình ưu đãi, tiện ích đến Người Dùng.

f) Tòa án, cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành (bao gồm cơ quan quản lý trong nước và/hoặc nước ngoài), cơ quan thi hành án, cơ quan thuế hoặc các cơ quan nhà có thẩm quyền khác mà Bạn Uống Tôi Lái được yêu cầu phải tiết lộ theo quy định của pháp luật hiện hành.

g) Bất kỳ tổ chức, cá nhân nào theo quy định của pháp luật hiện hành liên quan hoặc theo thỏa thuận/hợp đồng/cam kết giữa các bên liên quan cho phép hoặc yêu cầu phải tiết lộ thông tin cho họ.

Điều 7. Sử Dụng Cookies

7.1. Cookies là những tập tin dữ liệu nhỏ được thiết lập trên các thiết bị của Người Dùng khi truy cập website/ứng dụng BUTL hoặc khi Người Dùng truy cập vào vào những quảng cáo trực tuyến của Bạn Uống Tôi Lái hoặc nhà cung cấp cho Bạn Uống Tôi Lái. Cookies và những công nghệ tương tự được sử dụng để nhận diện thiết bị của Người Dùng cho những mục đích sau:

a) Cho phép máy chủ của Bạn Uống Tôi Lái xác định xem các cookies được thiết lập của Người Dùng đã bật hay tắt và từ đó Bạn Uống Tôi Lái có thể biết được các dữ liệu có thể thu thập được từ Người Dùng hay không.

b) Lưu trữ những ưu tiên truy cập của Người Dùng, từ đó Người Dùng không phải chọn lại những tùy chọn khi quay trở lại trang thông tin điện tử hoặc ứng dụng BUTL.

c) Tạm thời cho phép Người Dùng mang thông tin giữa các trang thông tin điện tử hoặc ứng dụng BUTL và tránh việc Người Dùng phải nhập lại những thông tin này.

d) Theo dõi việc Người Dùng truy cập trang thông tin điện tử hoặc ứng dụng BUTL, từ đó Bạn Uống Tôi Lái có thể thống kê những truy cập mới và hiện tại đối với trang thông tin điện tử hoặc ứng dụng BUTL và đánh giá tính hiệu quả.

e) Tạm thời lưu trữ thông tin truy cập trang thông tin điện tử hoặc ứng dụng BUTL cho Người Dùng những trải nghiệm tốt hơn.

f) Làm cho trang thông tin điện tử hoặc ứng dụng BUTL thiết thực hơn so với nhu cầu của Người Dùng.

g) Cung cấp các quảng cáo trực tuyến và các ưu đãi trên trang thông tin điện tử hoặc ứng dụng BUTL hoặc của bên thứ ba nhằm thu hút sự quan tâm của Người Dùng.

7.2. Những cookies này có thể được cài đặt trên thiết bị của Người Dùng bởi Bạn Uống Tôi Lái hoặc bởi bên thứ ba nhân danh Bạn Uống Tôi Lái (ví dụ: mạng lưới quảng cáo hoặc nhà cung cấp dịch vụ như dịch vụ phân tích lượng truy cập web). Hầu hết các trang thông tin điện tử hoặc ứng dụng di động đều được thiết lập để tiếp nhận các cookies. Người Dùng vẫn có thể chọn “không chấp nhận” các cookies bằng cách thay đổi các cài đặt trên trình duyệt và ứng dụng của mình, nhưng nếu Người Dùng chặn toàn bộ cookies, bao gồm cả những cookies cực kỳ cần thiết, Người Dùng có thể gặp phải việc một số chức năng trên trang thông tin điện tử hoặc ứng dụng BUTL sẽ không hoạt động một cách phù hợp.

Điều 8. Phương Thức Để Người Dùng Điều Chỉnh, Hủy Bỏ Dữ Liệu Người Dùng Của Mình Và Xử Lý Khiếu Nại Người Dùng

8.1. Người Dùng có quyền cung cấp Dữ Liệu Người Dùng cho Bạn Uống Tôi Lái và có thể thay đổi quyết định đó bất cứ lúc nào.

8.2. Người Dùng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ Dữ Liệu Người Dùng của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản của mình trên các website/ứng dụng BUTL (nếu có) sau đó chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình; hoặc có thể yêu cầu quyền truy cập và/hoặc yêu cầu đính chính Dữ Liệu Người Dùng, yêu cầu hạn chế hoặc hủy bỏ việc xử lý Dữ Liệu Người Dùng của mình (trừ trường hợp pháp luật có quy định khác không được hủy bỏ) và/hoặc đưa ra bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến Dữ Liệu Người Dùng của mình bằng cách gửi thông tin tới cho Bạn Uống Tôi Lái theo thông tin liên hệ tại Điều 11 Chính Sách Bảo Mật này.

8.3. Trường hợp Người Dùng có bất kỳ thắc mắc, khiếu nại nào về việc Dự Liệu Người Dùng sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi thu thập, sử dụng Dữ Liệu Người Dùng mà Bạn Uống Tôi Lái đã thông báo, công bố, Người Dùng gửi yêu cầu thắc mắc, khiếu nại tới Bạn Uống Tôi Lái theo thông tin nêu tại Điều 11 Chính sách này để được giải đáp, giải quyết.

Điều 9. Thời Gian Lưu Trữ Dữ Liệu Người Dùng

Bạn Uống Tôi Lái sẽ lưu trữ Dữ Liệu Người Dùng cho đến khi Người Dùng có yêu cầu hủy, xóa hoặc ngăn chặn việc truy cập, sử dụng Dữ Liệu Người Dùng đã cung cấp trừ trường hợp pháp luật hiện hành cho phép hoặc yêu cầu Dữ Liệu Người Dùng của Người Dùng phải lưu trữ lâu hơn vĩnh viễn hoặc lưu trư có thời hạn xác định, Bạn Uống Tôi Lái sẽ tuân thủ, thực hiện nghĩa vụ lưu trữ Dữ Liệu Người Dùng của Người Dùng theo luật định.

Điều 10. Các Trang Thông Tin Điện Tử và Ứng Dụng Liên Kết

Chính Sách Bảo Mật này của Bạn Uống Tôi Lái không áp dụng đối với các trang thông tin điện tử và ứng dụng liên kết của các bên thứ ba nơi đặt các quảng cáo trực tuyến cho các sản phẩm, dịch vụ, trang tông tin điện tử, ứng dụng của Bạn Uống Tôi Lái hoặc đối với các trang thông tin điện tử và ứng dụng của các bên thứ ba mà Bạn Uống Tôi Lái không điều hành hoặc kiểm soát.

Điều 11. Đơn Vị Thu Thập Và Quản Lý Thông Tin

Thông tin đơn vị thu thập, quản lý Dữ Liệu Người Dùng:

– Tên đơn vị: Công ty Cổ phần Bạn Uống Tôi Lái.

– Địa chỉ: Số 24 Đường DN7, Phường Tân Hưng Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh.

– Email: info@banuongtoilai.vn

– Điện thoại: 0909 24 08 16

Điều 12. Hiệu Lực Và Chuyển Tiếp

12.1. Chính Sách Bảo Mật này được sửa đổi, bổ sung vào ngày 01/06/2023. Các Dữ Liệu Người Dùng đã được thu nhập, xử lý, sử dụng, tiết lộ và lưu trữ trước đó sẽ tiếp tục được thu nhập, xử lý, sử dụng, tiết lộ và lưu giữ tuân theo các quy định tại Chính Sách Bảo Mật này.

12.2. Bạn Uống Tôi Lái có quyền sửa đổi, bổ sung các điều khoản và điều kiện của Chính Sách Bảo Mật này bất cứ lúc nào bằng cách công bố trên trang thông tin điện tử và/hoặc ứng dụng BUTL của Bạn Uống Tôi Lái. Bằng cách tiếp tục truy cập, đăng ký, sử dụng các sản phẩm, dịch vụ, trang thông tin điện tử hoặc ứng dụng BUTL sau khi có các sửa đổi, cập nhật hoặc điều chỉnh Chính Sách Bảo Mật này, Người Dùng đồng ý chấp nhận các sửa đổi, bổ sung từ Bạn Uống Tôi Lái.